NIPPON SEIRO CO., LTD.

Top > Board of Directors

Board of Directors

President Tsukasa Ando
Director
Managing Executive Officer Yoshihiko Fukuma
Managing Executive Officer Naohiro Jokei
Executive Officer Naoki Tsuchiya
Shigeru Tazawa
Audit&Supervisory Board Member Hachiro Hosoda
Takashi Yoshida
Takahiro Mazaki